Tutorijali.Net forum

Full Version: Umetanje slike
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kako da umetnem sliku u neku nevu sliku koju radim??
Pravim jednu sliku za web i trebam samo jedan znak staviti na tu sliku a taj znak se nalazi u drugom dokumetu.
drag and drop ?
Hammer

[hurmash1ca: Ovo je zaista spam.]
File > Place
Reference URL's