Tutorijali.Net forum

Full Version: Binarni kod
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Treba mi pomoć oko riješavanja zadatka koji se zove binarni kod. Zadatak je sa državnog takmičenja. Imam rješenje koje radi sa manjim brojevima. Treba mi riješenje koje radi sa velikim brojevima.
Zadatak glasi ovako:
Binarni kod
Matrica NxN se sastoji od binarnih brojeva i to :
- Uzme se niz binarnih cifara npr. 0 1 1 0 0 (duzina 5)
- Onda u svakom sledecem redu je isti niz ali za 1 mesto rotiran u levo
0 1 1 0 0
1 1 0 0 0
1 0 0 0 1
0 0 0 1 1
0 0 1 1 0

- Onda se nizovi matrice sortiraju leksikografski
0 0 0 1 1
0 0 1 1 0
0 1 1 0 0
1 0 0 0 1
1 1 0 0 0

U nasim zadatcima se daje zadnje vertikalna kolona konacne matrice i treba da se ispise 1 red konacne matrice na osnovu toga :
Ulaz :
1 0 0 1 0
0 0 0 1 1

1. Program za male vrednosti N (do 1000)
2. Program za N (do 10000)
3. Program kao i ovaj ali da clanovi matrice budu slova od a do z umesto 0 i 1
Izvadak iz Pravila foruma

Peta stavka pod Općenito:
* Nemojte tražiti da vam rješavamo domaće zadaće. Ako vidimo da ste pokušali sami riješiti i da ste zapeli rado ćemo vam pomoći. Ali nismo ustanova za rješavanje domaćih zadaća!
Reference URL's