Tutorijali.Net forum

Full Version: zadatak sa stringovima u c++-u,hitno!!!!!!!!!!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Napišite funkciju “IzbrisiPodstring” sa dva parametra tipa “string”. Funkcija treba da
kreira novi string u koji će prepisati sadržaj prvog stringa iz kojeg su izbačena sva eventualna
pojavljivanja stringa koji je zadan drugim parametrom kao njegovog podstringa (ukoliko
takvih pojavljivanja nema, string se prepisuje neizmijenjen), i da vrati tako kreirani string kao
rezultat. Na primjer, nakon poziva funkcije
s = IzbrisiPodstring("abcxyzslkgxyzalj", "xyz");

pls,ako je moguce sto prije,moram to do nocas uraditi
Nismo ustanova za rješavanje domaćih zadaća. Tema ide u smeće! Pročitaj pravila foruma!
Reference URL's