Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


VISUAL BASIC.NET TUTORIJALI

While petlja

Za razliku od for petlje, kod koje se kod ponovi točno određeni broj puta,
while petlja omogucava da se kod ponavlja sve dok je ispunjen zadati uvjet.
Kada zadati uvjet prestane važiti, prestaje i izvršenje while petlje.

Opći oblik while petlje izgleda ovako:


While Izraz
'//kod koji ce se ponoviti x puta
End While


Kao što vidimo blok while petlje se završava sa End While naredbom.


Primjer korištenja While petlje:


Dim i As Integer
i = 10

While i > 0
i = i - 1
End While

MsgBox("Zavrseno")


Linija koda:
i = i - 1

ce se izvršiti 10 puta, jer svaki put kada se ona izvrši vrijednost varijable i
se smanji za 1.
Nakon što se gore navedeni dio koda izvršio 10 puta, pojavit će se poruka sa tekstom
"Zavrseno", jer se while petlja završila i kod se nastavio izvršavati.
_________________________

Autor ovog tutorijala: SchmRz

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012