Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 JAVASCRIPT TUTORIJALI

Operatori

Operatori u javascriptu su slični sa svim ostalim operatorima u drugim programskim jezicima.

Matematički operatori

Operator Funkcija Primjer
+ zbrajanje 1 + 2
- oduzimanje 4 - 3
* množenje 5 * 6
/ djeljenje 8 / 2
% ostatak 25 % 10

Uspoređivajući operatori

-koriste se da bi provjerili odnos između varijabli i/ili vrijednosti. Imaju dva rezultata :true i false:

Operator Značenje Primjer Rezultat
== jednako $a == $b false
!= nije jednako $a != $b true
< manje od $a < $b true
> veće od $a > $b false
<= manje ili jednako od $a <= $b true
>= veće ili jednako od $a >= $b false


Sljedeći tutorijal: Funkcije u Javascriptu

_________________________

Autor ovog tutorijala: Leviathan

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012