Tutorijali.Net forum

Full Version: Firefox 2.0
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
definitivno bolja od predhodne verzije
moze mala pomoc?
imam instaliran ie (zbog internet bankarstva). da li mogu instalirati i firefox? da li ce si medjusobno smetati? Hmmm
Naravno da možete, neće si smetati jer ne djele neke komponente. Neće si smetati. Najčešći slučajevi kad jedna aplikacija "smeta" drugoj radi se o antivirusima i firewall-im
Pages: 1 2
Reference URL's