Tutorijali.Net forum

Full Version: Pomoc-programiranje C
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Please, ako moze neko pomociHammer

Ovo su zadaci:

1.
a) Napisati proceduru void Popuni(int *x, int len, int n) koja popunjava niz x
dužine len cijelim brojevima iz segmenta [n, 2n].
b) Napisati funkciju void NajduziPodnizProstih(int a*, int len) koja štampa
najduži podniz ciji su svi elementi prosti brojevi.
Primjer.
Niz: 1 8 5 7 13 4 3 3
Treba štampati
5 7 13
U main funkciji ucitati dužinu niza i n, a zatim dinamicki alocirati potrebnu memoriju za
niz. Primjenom procedure Popuni popuniti niz, a zatim primjenom procedure
NajduziPodnizProstih štampati najduži podniz prostih brojeva.
2.
a) Napisati proceduru void UcitajMatricu(int **A, int rows, int cols) koja sa
standarnog ulaza ucitava matricu A sa rows vrsta i cols kolona.
b) Napisati proceduru void Proizvod(int **A, int rows, int cols) koja štampa
sve elemente takve da su jednaki proizvodu ili sumi elemenata vrste u kojoj se
nalaze.
U main funkciji ucitati broj vrsta i kolona matrice, a zatim dinamicki alocirati potrebnu
memoriju za matricu A. Popuniti matricu A primjenom procedure PopuniMatricu,
zatim testirati proceduru Proizvod.
3. Napisati REKURZIVNU funkciju koja nalazi sumu parnih elemenata niza.


HVALA
Evo rješenja su ti ovdje
Gogy Wrote:Evo rješenja su ti ovdje
LOL drama gogyHammer

Hvala i tebi na zadatcima cisto sumljam da ce ti ovdje netko uraditi zadatka mozda da ih sam počnete raditi pa se tek onda javite za pomoć, a i nebi vam bilo na odmet da pročitate pravila foruma.
Gogy Wrote:Evo rješenja su ti ovdje

Hvala, Gogy...
Reference URL's