Tutorijali.Net forum

Full Version: Konvertovanje VHS na komp?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kako prebacujes one stare VHS video kasete u digitalnu formu? Šta treba sve od Hardwarea i Softwarea?
Dosta se gubi na kvaliteti, ali ja sam napravio pomoću TV kartice i potrebnih konektora i adaptera između video Player-a TV kartice.

Pustiš VHS i jednostavno na računalu odabereš da ti snimi na HDD ( prije toga naravno odabrati format )
Reference URL's